روز درخت كاري مبارك

روز درخت كاري مبارك

15اسفند روز درختكاري مبارك

ای درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تو . . .

روز درختکاری مبارک