كسب مقام اول منطقه اي توسط دانش آموز عارفه كرمي

كسب مقام اول منطقه اي توسط دانش آموز عارفه كرمي

كسب مقام اول منطقه اي حفظ قران كريم

كسب مقام اول منطقه اي حفظ 20جز قرآن كريم   توسط دانش آموز عزيز پايه يازده تجربي عارفه كرمي عزيز را به ايشان و خانواده محترمشان تبريك عرض مينماييم

از طرف مديريت دبيرستان غيردولتي راه سبز(متوسطه دوم)