روز مهندس مبارك

روز مهندس مبارك

       

   روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندس مبارك

چه قابلِ ستایش‌اند

ذهن‌هایی؛

که محاسبه می‌کنند

و دست‌هایی؛

که می‌آفرینند!

خداوند

“مهندسان” را آفرید؛

تا جهان؛

هر روز زیباتر شود!

روز مهندس به مهندسان آينده دبيرستان غيردولتي راه سبز مبارك