ولادت امام محمد تقی بر شیعیان مبارک

ولادت امام محمد تقی بر شیعیان مبارک

ولادت امام محمد تقی بر شیعیان مبارکای روضه ی رضوان ادرکنی

سر حلقه خوبان ادرکنی

در جود و کرم نیامده در عالم

دستی به کریمی شما ادرکنی

ولادت امام محمد تقی مبارک