شهادت امام هادی تسلیت باد

شهادت امام هادی تسلیت باد

شهادت امام هادی بر مسلمانان تسلیتامشب که زمین و آسمان می گرید 

از بهر غریب سامرا می گرید

جا دارد که اگر شیعه خون گریه کند 

چون مهدی صاحب الزمان می گرید