حلول ماه رجب بر مسلمانان مبارك

حلول ماه رجب بر مسلمانان مبارك

حلول ماه مبارك رجب مبارك

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود
دلها همه آماده ی پرواز شود
با بوی معطر ماه رجب
شور و شعف خدایی آغاز شود