پيروزي انقلاب اسلامي ايران مبارك

پيروزي انقلاب اسلامي ايران مبارك

22بهمن پيروزي انقلاب اسلامي مبارك

برخیز که فجر انقلاب است امروز 

بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد 

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلام خجسته باد . . .