شهادت فاطمه زهرا تسليت باد

شهادت فاطمه زهرا تسليت باد

شهادت فاطمه زهرا تسليت باد

پس از مصیبت در، در بدر شدم، مادر

همین که از خبرت با خبر شدم مادر

نوشته اند:چهل تن به یک نفر من هم

اسیر صورت آن یک نفر شدم مادر

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد