قيام خونين مردم قم

قيام خونين مردم قم

قيام خونين مردم قم

19دي ماه يادآور قهرماني هاي مردم ايثارگر قم شهرخون و شهادت و روز آغاز مبارزه قاطع و مستمرات اسلامي با ر‍ِ‍‍ژيم منحوس پادشاهي است.