حماسه 9 دي گرامي باد

حماسه 9 دي گرامي باد

حماسه 9 دي گرامي باد فتنه‌انگیختن و بد دل کردن مردم نسبت به یکدیگر، یکی از مواد برنامه‌ای است که دشمنان نسبت به این ملت در نظر دارند

((مقام معظم رهبري))