يلدا مبارك

يلدا مبارك

 شب يلدا بر تمام ايرانيان مبارك امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …
شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی
بر تو ایرانی مبارک