شهادت امام حسن عسکری تسلیت

شهادت امام حسن عسکری تسلیت

شهادت امام حسن عسکری بر تمام مسلمانان تسلیتشهادت عشق است

فرزند غایبش را سلامت بگویید

و باران اشکتان را در بی شکیبی انتظار

بهانه سازید