اولین جلسه شورای دبیران پیرامون پروژه مهر و شروع سال تحصیلی

اولین جلسه شورای دبیران پیرامون پروژه مهر و شروع سال تحصیلی

اولین جلسه شورای دبیران در پیرامون پروژه نهر و شروع سال تحصیلیاولین جلسه شورای دبیران  پیرامون پروژه مهر و شروع سال تحصیلی جدید با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه راه سبز برگزار گردید

شهریور ۹۹