سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گرامی باد

سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گرامی باد

سالروز ورود آزادگان مبارکهیچ چیز شیرین تر از بازگشت به خانه برای پرنده ی مهاجر نیست

سالروز بازگشت آزادگان سرافراز کشور به میهن اسلامی گرامی باد.