میلاد امام موسی کاظم مبارک باد

میلاد امام موسی کاظم مبارک باد

میلاد امام موسی کاظم مبارک بادبر امام منتظر بادا مبارک این ولادت

تهنیت بر شیعیان حضرتش این ولادت

رسید شادی شیعیان به عرش اعلی

چون که شد نور رخ موسوی هویدا