عید قربان بر تمام مسلمانان تبریک و تهنیت باد

عید قربان بر تمام مسلمانان تبریک و تهنیت باد

عیدقربان بر تمام مسلمانان تبریک و تهنیت بادز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

((عید قربان بر تمام مسلمانان مبارکباد))