شهادت امام محمد باقر(ع) بر تمام مسلمانان تسلیت باد

شهادت امام محمد باقر(ع) بر تمام مسلمانان تسلیت باد

شهادت امام محمد باقر(ع)بر تمام مسلمانان تسلیت بادپنجمین حجّت و هفتم معصوم
بابى اَنْتَ که گشتى مسموم
اى فداى حق و قربانى دین!
کرده یک عمر نگهبانى دین!

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد