ولادت با سعادت دو گوهر گيتي و دهه كرامت بر شما مبارك باد

ولادت با سعادت دو گوهر گيتي و دهه كرامت بر شما مبارك باد

لادت با سعادت دو گوهر گيتي و دهه كرامت بر شما مبارك باد

ذیقعده شد و بهار ایران آمد

در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد

روز یکم کریمه آل رسول

در یازدهم شاه خراسان آمد