روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

ورق هاى دفتر من سیاه مى شوند و گیسوان تو سپید

من قد مى کشم تا تو نفس مى کشى... هر روز

در تو پیامبرى بامن سخن مى گوید

که چشم هایش از بى خوابى سُرخ اند

آه!

در کلاس درس تو

حتى تخته سیاه روسفید شد

من هنوز شرمنده... چقدر خسته ات کردم... 

((روز معلم بر همه ی معلم های عزیز به خصوص دبیران محترم راه سبز مبارک))