لغو امتحانات

لغو امتحانات

لغو امتحانات امتحانات به دلیل عزای عمومی در تاریخ دوشنبه98/10/16وسه شنبه 98/10/17 لغو گردید که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام میشود.ضمنا امتحانات روز چهارشنبه به قوت خود باقيست و تغييري نميكند و طبق برنامه ي قبلي درس عربي و تاريخ برگزار ميگردد.