رحلت حضرت معصومه تسلیت

رحلت حضرت معصومه تسلیت

رحلت حضرت معصومه تسلیت

جهان را ماتم عظماست امروز

عزای دختر موساست امروز

سر مهدی سلامت

نه تنها شهر قم ماتم گرفته

زمین و آسمان را غم گرفته 

((رحلت حضرت معصومه بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد))