مبعث پیامبر

مبعث پیامبر

مبعث پیامبریا محمد ای خرد پابست تو

ای چراغ مهر و مه در دست تو

هر زمان گلواژه هایت تازه تر

ختم شد بر قامتت پیغمبری

این ترا باشد دلیل برتری

((عید مبعث بر همه ی مسلمانان جهان مبارک باد))