صعود تیم منتخب هیمالیانوردی استان گیلان

صعود تیم منتخب هیمالیانوردی استان گیلان

صعود تیم منتخب هیمالیانوردی استان گیلان به قله 5047 متری کازبک کشور گرجستان