عید سعید مبعث مبارک باد

عید سعید مبعث مبارک باد

عید سعید مبعث مبارک باد

وحی شد بر مصطفی برخیز،اقرا باسم ربک/ای حبیب من زجا برخیز، اقرا باسم ربک

تیره شد رخساره گیتی،خیره شد دیو تباهی/ چیره شد جهل عما برخیز،اقرا باسم ربک