میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر مبارک باد.

میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر مبارک باد.

میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر مبارک باد.

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد،که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک.......