22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی گرامی باد

22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی گرامی باد

22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی گرامی باد

بیا بیا که شمیم بهار میاید،دل رمیده ما را قرار میاید

سر از افق بدر آورد صبح آزادی،سرود فتح و ظفر زین دیار میاید