16 آذر روز دانشجو گرامی باد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش

دانشجویان با ایمان وحقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد.