جلسه دبیران

جلسه دبیران

جلسه دبیران

جلسه شورای دبیران،پیرامون بررسی میانگین نمرات مستمر و پایانی پایه های دهم و یازدهمجلسه دبیران