تشکیل المپیاد ورزشی دانش آموزی

تشکیل المپیاد ورزشی دانش آموزی

شنبه ، 21 مهر 1397

المپیاد ورزشی
_تشکیل تیم  ورزشی والیبال

_برگزاری ورزش مدرسه هرهفته در باشگاه انقلاب شهرستان فومن

_شرکت دانش آموزان در مسابقات داخل استانی