آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده علوم پایه رشت

آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده علوم پایه رشت

پنجشنبه ، 19 مهر 1397

آزمایشگاه زیست شناسی

بردن دانش آموزان برای درس آزمایشگاه علوم تجربی که حتما نیاز به محیط آزمایشگاهی دارند.استفاده دانش آموزان از آزمایشگاه اکسیر دکتر دارو ساز،همچنین جهت تشویق و ترغیب دانش آموزان در زمینه تحصیلی بردن  دانش آموزان به آزمایشگاه دانشکده علوم پایه گیلان