پنل خانم عبرتی

بسم الله الرحمن الرحیم

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت.هر نفسی که فرو میرود ممد حیاتست و چون برمیاید مفرح ذات.پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هرنعمتی شکری واجب.

به نام خدا